سامانه یکپارچه

سازمان نظام دامپزشکی کشور

مـرکـز پـشـتـیـبـانـی سامانه

021-22379850

خدمات گروه : تعرفه ماده 2

پروانه تاسیس بیمارستان دامپزشکی

افزودن به لیست مقایسه

پروانه تاسیس درمانگاه دامپزشکی

افزودن به لیست مقایسه

پروانه تاسیس پلی کلینیک دامپزشکی

افزودن به لیست مقایسه

پروانه تاسیس داروخانه دامپزشکی

افزودن به لیست مقایسه

پروانه تاسیس آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی

افزودن به لیست مقایسه

پروانه اشتغال به امور درمان (هرسال)

افزودن به لیست مقایسه

پروانه تاسیس مرکز مایه کوبی

افزودن به لیست مقایسه

شرکت تخصصی چند منظوره دامپزشکی

افزودن به لیست مقایسه

شرکت مالی و بیمه ای کشاورزی

افزودن به لیست مقایسه

شرکت اقتصادی و بازرگانی کشاورزی

افزودن به لیست مقایسه

شرکت دانش بنیان

افزودن به لیست مقایسه

شرکت توزیع و پخش دارو ،واکسن و سموم دامپزشکی

افزودن به لیست مقایسه

شرکت تامین نیروی کار

افزودن به لیست مقایسه

شرکت تخصصی

افزودن به لیست مقایسه

شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی

افزودن به لیست مقایسه

مرکز قرنطینه آبزیان

افزودن به لیست مقایسه