سامانه یکپارچه

سازمان نظام دامپزشکی کشور

مـرکـز پـشـتـیـبـانـی سامانه

021-22379850

خدمات گروه : تایید صلاحیت و رتبه بندی مسئولین فنی و بهداشتی