سامانه یکپارچه

سازمان نظام دامپزشکی کشور

مـرکـز پـشـتـیـبـانـی سامانه

021-22379850

خدمات گروه : ارزشیابی صدور یا تمدید مجوز با پروانه خدمات دامپزشکی بخش غیر دولتی