سامانه یکپارچه

سازمان نظام دامپزشکی کشور

مـرکـز پـشـتـیـبـانـی سامانه

021-22379850

شرکت تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی بهداشتی فراورده های دامی

شرکت تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی بهداشتی فراورده های دامی  درجه 2

ویژگی های خدمت :