سامانه یکپارچه

سازمان نظام دامپزشکی کشور

مـرکـز پـشـتـیـبـانـی سامانه

021-22379850

شرکت خدمات مشاوره (فنی-اجرایی-مدیریتی) دامپزشکی

شرکت خدمات مشاوره (فنی-اجرایی-مدیریتی) دامپزشکی درجه 2

ویژگی های خدمت :