سامانه یکپارچه

سازمان نظام دامپزشکی کشور

مـرکـز پـشـتـیـبـانـی سامانه

021-22379850

شرکت توزیع و پخش دارو ،واکسن و سموم دامپزشکی

شرکت توزیع و پخش دارو ،واکسن و سموم دامپزشکی  درجه 3

ویژگی های خدمت :