سامانه یکپارچه

سازمان نظام دامپزشکی کشور

مـرکـز پـشـتـیـبـانـی سامانه

021-22379850

شرکت تامین ،توزیع و عرضه لوازم و تجهیزات دامپزشکی

شرکت تامین ،توزیع و عرضه لوازم و تجهیزات دامپزشکی درجه 3

ویژگی های خدمت :