سامانه یکپارچه

سازمان نظام دامپزشکی کشور

مـرکـز پـشـتـیـبـانـی سامانه

021-22379850

شرکت ضد عفونی تجهیزات و وسایل انتقال محصولات و فرآورده های قابل استفاده در خوراک دام

مبلغ : 10000000 تومان افزودن به سبد پرداخت

شرکت ضد عفونی تجهیزات و وسایل انتقال محصولات و فرآورده های قابل استفاده در خوراک دام درجه 3

شرکت ضد عفونی تجهیزات و وسایل انتقال محصولات و فرآورده های قابل  استفاده در خوراک دام  درجه 3

ویژگی های خدمت :