سامانه یکپارچه

سازمان نظام دامپزشکی کشور

مـرکـز پـشـتـیـبـانـی سامانه

021-22379850

شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی

شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی  درجه 2 

ویژگی های خدمت :