سامانه یکپارچه

سازمان نظام دامپزشکی کشور

مـرکـز پـشـتـیـبـانـی سامانه

021-22379850

مرکز قرنطینه آبزیان

مرکز قرنطینه آبزیان  درجه  2

ویژگی های خدمت :