سامانه یکپارچه

سازمان نظام دامپزشکی کشور

مـرکـز پـشـتـیـبـانـی سامانه

021-22379850

شرکت تخصصی بهداشت دامپزشکی (دام،طیور،آبزیان)

شرکت تخصصی بهداشت دامپزشکی (دام،طیور،آبزیان) درجه 2

ویژگی های خدمت :